Română (România)Hungarian (formal)

Concursuri

ANUNT

R O M Â N I A

J U D E Ț U L   C O V A S N A

C O M U N A   B E L I N

P R I M Ă R I A

TEL: 0267-355760

Fax : 0267-355779

e-mail:  Această adresă de e-mail este protejată de spamboţi; aveţi nevoie de activarea JavaScript-ului pentru a o vizualiza

NR. 968 din 21 martie 2017

ANUNȚ

Primăria comunei Belin  organizează concurs  pentru ocuparea postului vacant de muncitor calificat II  .

Consursul se va desfășura la sediul Primăriei comunei Belin, județul Covasna în trei etape , după cum urmează:

1. Selecția dosarelor de înscriere , care se va face în data de 10 aprilie  2017

2. Proba practica care se va desfășura în data de   19 aprilie  2017 , orele 10.00

3. Interviul, care se va desfășura în data de 20 aprilie  2017, orele 10,00.

Persoanele interesate își pot depune dosarul la secretarul comunei Belin până la data de 07 aprilie   , ora 14,00, dosar care va cuprinde următoarele acte în orginal și în copie pentru verificarea conformității cu originalul:

1. cerere de înscriere la concurs adresată Primăriei comunei Belin;

2. copia actului de identitate sau orice alt document care atestă identitatea, potrivit legii, după caz;

3. copiile documentelor care să ateste nivelul studiilor și ale altor acte care atestă efectuarea unor specializări;

4. copia carnetului de muncă, conformă cu originalul, sau după caz, o adeverință care să ateste vechimea în muncă, în meserie și/sau în specialitatea studiilor;

5. cazierul judiciar sau o declarație pe propria răspundere , din care să rezulte că nu are antecedente penale care să-l facă incompatibil cu funția pentru care candidează;

6. adeverință  medicală din care să rezulte că are o stare de sănătate corespunzătoare eliberată cu cel mult 6 luni nterior derulării concursului de către medicul de familie al candidatului sau de către unitățile sanitare abilitate;

7. curriculum vitae.

I. Condiţiile pe care trebuie să le îndeplinească candidaţii:

ü are cetățenie română , cetățenie a altor state membre ale Uniunii Europene sau a statelor aparținând Spațiului Economic European și domiciliul în România

ü cunoaște limba română, scris și vorbit;

ü are vârsta minimă reglementată de prevederile legale;

ü are capacitatea deplină de exercițiu

ü are o stare de sănătate corespunzătoare postului pentru care candidează, atestată pe baza adeverinței medicale eliberate de medicul de familie

ü a absolvit VIII clase

ü nu a fost condamnat definitiv pentru săvârșirea unei infracțiuni contra umanității, contra statului ori contra autorității, de serviciu sau în legătură cu serviciul, care împiedică înfăptuirea justiției, de fals ori a unor fapte de corupție sau a unei infracțiuni săvârșite cu intenție, care ar face-o incompatibilă cu exercitarea funcției, cu excepția situației în care a intervenit reabilitarea

II. Criterii specifice: permis de conducere categoria B

III. Informații referitoare la concurs se pot obține la Primăria comunei Belin

Belin la 21 martie 2017

Primarul comunei Belin

Siko Imre

Contrasemnează

Secretarul comunei

 

Fekete Monika


 
Localități
Vremea
Harta
SIPOCA 35

  • GHID EXPLICATIV Pentru elaborarea și implementarea unitară a procedurii de sistem privind comunicarea din oficiu a informațiilor de interes public în format standardizat și deschis, și asigurarea transparenței decizionale (.pdf/.doc)
  • PROCEDURA DE SISTEM (.pdf/.doc)

Mai multe detalii AICI