Română (România)Hungarian (formal)

Anunțuri

 

Documente concurs plan de afaceri


 

Locuri afisaj electoral Registrul datoriei interne locale"

 

 

Locuri afisaj electoral Dispozitie"

 

Lista tuturor functiilor din cadrul Primariei comunei Belin si drepturile salariale stabilite stabilite la 1 ianuarie 2019 conform Legii cadru nr. 153/2017 Drepturi salariale.pdf"

 

Lista tuturor functiilor din cadrul Primariei comunei Belin si drepturile salariale stabilite conform Legii cadru nr. 153/2017 Drepturi salariale.pdf"

 

Anunţ de participare

Comuna Belin, cod fiscal 4404567, adresa: Belin, nr. 360, jud. Covasna, cod poștal 527030, România, tel: 0267/355760, fax: 0267/355779, Această adresă de e-mail este protejată de spamboţi; aveţi nevoie de activarea JavaScript-ului pentru a o vizualiza :

Comuna Belin invită persoanele fizice şi juridice fără scop patrimonial, respectiv asociaţiile şi fundaţiile constituite conform legii care îndeplinesc condiţiile prevăzute de Legea nr. 350/2005, să depună ofertă în scopul atribuirii contractelor de finanţare nerambursabilă, pentru domeniile: cultură

  1. Procedura aplicată pentru atribuirea contractelor de finanţare nerambursabilă a proiectelor din domeniile cultură pe anul 2018 este prevăzuta de art. 6 din Legea nr. 350/2005, privind regimul finanţărilor nerambursabile din fonduri publice alocate pentru activităţi nonprofit de interes general .
  2. Sursa de finanţare a contractului şi valoarea : buget local – 10 000 ron
  3. Durata proiectelor : 1 luna
  4. Data limită pentru depunerea propunerilor de proiect: 13. 12. 2018., ora 10:00
  5. Adresa la care trebuie depuse propunerile de proiect: Belin, nr. 360, jud. Covasna, cod 527030
  6. Selecţia şi evaluarea proiectelor în vederea obţinerii finanţării nerambursabile se va face de către comisia de evaluare, în data de 14. 12. 2018. Ora 10:00

 

PRIMAR,

 

 

 

 

 

ROMÂNIA

JUDEȚUL COVASNA

COMUNA BELIN

NR. 1779 / 29. 05. 2017.

Anunț de intenție

Consiliul Local al comunei Belin anunță acordarea de finanțări nerambursabile de la bugetul local pentru activități nonprofit de interes local pentru anul 2017.

1. Denumirea autorității finanțatoare: Comuna Belin, cod fiscal 4404567, adresa: Belin, nr. 360, jud Covasna, cod poștal 527030, România, tel. : 0267/355760, fax: 0267/355779

2. Reglementări legale: Legea nr. 350/2005 actualizată privind regimul finanțărilor nerambursabile din fonduri publice alocate pentru activități nonprofit de interes general, Legea 273/2006 privind finanțele publice, HCL 25/2007 privind aprobarea unor măsuri pentru derularea procedurii în vederea acordării de finanțări nerambursabile din bugetul local al comunei Belin pentru anul 2017 în domeniul sport.

3. Instituții/persoane fizice eligibile: persoane fizice sau persoane juridice fără scop patrimonial cu sediul social / punct de lucru / domiciliul pe raza administrativă a autorității finanțatoare.

4. Domeniile pentru care se acordă finanțare: Activități sportive

5. Acțiuni eligibile: acțiunile trebuie să se deruleze conform specificațiilor din Ghidul solicitantului privind regimul finanțărilor nerambursabile din fondurile bugetului local al comunei Belin alocate pentru activități nonprofit de interes local pentru domeniul sport și din Contractul de finanțare nerambursabilă încheiat între autoritatea contractantă și beneficiar.

6. Documentele se depun la Registratura Primăriei comunei Belin, începând cu data de 09. iunie 2017.

7. Termen limită de depunere a documentațiilor: 09. iulie 2017 ora 12:00

8. Documentația pentru elaborarea și prezentarea propunerii de proiect și informații suplimentare se pot obține de la D-ul Csirikas Jozsef și pe site-ul www.primariabelin.ro

9. Evaluarea și selecția proiectelor depuse se va face în ordinea punctjului obținut de către fiecare solicitant, în limita bugetului alocat.

10. Documentația va fi depusă obligatoriu în 2 exemplare (original și copie) și în format electronic  CD (fișier word). nerespectarea acestei cerințe duce la excluderea cererii de finanțare din cadrul procedurii.

Primarul comunei Belin                                                                             Inspector,

 

Siko Imre                                                                                     Csirikas Jozsef

 

 

 

 


ANUNT

R O M Â N I A

 

JUDEŢUL COVASNA

CONSILIUL LOCAL BELIN

NR. 725/06.03.2017

PROIECT DE HOTARARE

privind aprobarea bugetului pe anul 2017

Consiliul local al comunei Belin,judetul Covasna,

Întrunit în ședința sa ordinară din data de 28 martie 2017

analizand expunerea de motive  al primarului comunei Belin, privind aprobarea  bugetului pentru anul 2017

vazand raportul  compartimentului de resort al administratiei publice locale și raportul comisiei de specialitate din cadrul Consiliului local Belin

Având la  bază: prevederile Legii nr. 6/2017 privind bugetul de stat pe anul 2017, Legii nr. 273/2006 privind finanţele publice locale, cu modifcarile si completarile ulterioare precum si Legea contabilitatii nr.82/1991 republicat, adresa de inaintare numarul 2450/23.02.2017   a Ministerului Finantelor Agentia Nationala de Administrare fiscala ,Directia generala a Finantelor Publice  a Judetului Covasna  cu privire la Decizia sefului de administratie al AJFP Covasna nr.6/23.02.2017 privind repartizarea pe unitati administrative teritoriale  a sumelor defalcate din taxa pe valoare adaugata  pentru finantarea cheltuielilor descentralizate  la nivelul comunelor ,oraselor si municipilor  ,alocate prin Legea bugetului de stat pe anul 2017 şi estimări pentru anii 2018-2020, adresa de inaintare numarul 2533/24.02.2017   a Ministerului Finantelor Agentia Nationala de Administrare fiscala ,Directia generala a Finantelor Publice  a Judetului Covasna  cu privire la estimarea veniturilor din cote defalcate  din impozitul pe venit (indicator 04.02.01)pentru anii 2017-2019 , adresa de inaintare numarul 33/02.03.2017  a Consiliului Judetean Covasna ,prin care ne comunică  Hotararea nr. 26/28.02.2017 cu privire la repartizarea sumelelor defalcate din TVA pentru finanţarea cheltuielilor privind drumurile judeţene şi comunale, respectiv a cotei de 20% din sumele defalcate din taxa pe valoarea adăugată şi a celor 20% din sumele aferente cotei de 18,5% din impozitul pe venit pentru echilibrarea bugetelor locale pe anul 2017 şi estimările pe anii 2018-2020

în temeiul  art.36 alin.4 lit.a,  art.45 alin.2,litera “a”,  alin.5 şi art.115, alin 1, lit.b

din Legea nr.215/2001 privind administraţia publică locală republicat cu modificările şi completările ulterioare

HOTĂREŞTE

Art.1. Se aproba bugetul  local   pe anul 2017 al comunei Belin, total   venituri : 4928,06 mii lei conform anexei nr.1 la prezenta , total cheltuieli: 4928,06 mii lei  conform anexei nr. 2 la prezenta hotărâre din care face parte integrantă.

Art.2. Se aproba bugetul local pentru anul 2017 ,  total venituri secţiunea de funcţionare : 4727,06 mii lei ,conform anexei nr. 3 la prezenta, total venituri secţiunea de dezvoltare : 201,00 mii lei, conform anexei nr. 4 la prezenta ,  total cheltuieli secţiunea de funcţionare : 4727,06  mii

lei ,conform anexei nr. 5 la prezenta,  total cheltuieli secţiunea de dezvoltare: 201,00 mii lei, conform 6 la prezenta hotărâre din care face parte integranta..

Art.3. Se aprobă programul de investiţii  pe grupe de investiţii şi surse de finanţare pentru anul 2016 pentru comuna Belin în sumă de 201,00 mii lei conform anexei nr. 7  care face parte integranta din  prezenta hotarare,

Art.4. Cu aducere la indeplinire a prezentei hotarari se incredinteaza primarul comunei si compartimentul financiar contabil.

Belin la   06 martie 2017

Preşedinte de şedinţă

Biro Zsolt-Lajos

Contrasemnează

Secretarul comunei

Fekete Monika

Iniţiat de primarul comunei

Siko Imre

 

 

 

 

ANUNȚ

Proiect la  bugetul pe anul 2017

Mii lei

 

Nr.crt.

Denumirea indicatorului

Suma propusa

an 2017

Observatii

 

TOTAL VENITURI

buget local

4.928,06

 

1

Imp pe venit din transf propr.inmobiliare

18,36

 

1

 

Cote defalcate din imp.pe venit

04.02.01

162

 

2

Cote defalcate din impozitul pe venit pentru echilibrare buget 04.02.04

681

 

3

Sume defalcate din TVA pentru finantare cheltuieli descentralizate la nivel communal  11.02.02

2.911,91  din care;

 

 

-Salarii invatamant

2.081

 

 

-Hotarari jud.plata sal.inv

 

 

 

-Cheltuieli prev.art.104  din legea educ.

221

 

 

-Pl.stim.ed.-Tichete de gradinita

35

 

 

-Drepturi asist.personal si indemn handicap.

534

 

 

-Ajutor lemne benef.ajutor social

33,91

 

4

Sume defalcate din TVA pentru echilibrarea buget 11.02.06

550

 

5

Venituri proprii din impozite si taxe locale

481,72

 

6

Subventii ptr.acordarea ajutorului de incalzire populatie 42.02.34

57

 

7

Subventii ptr,finantarea sanatatii 42.02.41

65,07

 

 

TOTAL GENERAL CHELTUIELI buget local

4.928,06

 

 

Cheltuieli personal

3.517,92

 

 

Bunuri si servicii

919,55

 

 

Asistenta sociala

259,59

 

 

Alte Cheltuieli:Asociatii si fundatii

20

 

 

Burse

10

 

 

Investitii

201

 

1

 

 

Cheltuieli administratia publica 51.02

Total din care:

1.143,37

 

 

Cheltuieli de personal

839,71

 

 

Bunuri si servicii

237,36

 

 

Investitii

66,30

-Intocmire PUG si Strategia locala

2

Fond de rezerva bugetara

45,28

 

 

 

3

Cheltuieli Ordine publica si sig.nat. 61.02

Total din care:

172,94

 

 

 

 

Cheltuieli de personal

101,65

 

 

Bunuri si servicii

 

71,29

 

4

Cheltuieli Invatamant  65.02

Total din care:

2.527,10

 

 

Cheltuieli de personal

2.111,40

 

 

Bunuri si servicii

236

 

 

Tichete de gradinita

35

 

 

Burse

10

 

 

Investitii

134,70

Proiect Gradinita , achizitionare cazan, xerox,

5

Cheltuieli sanatate 66.02

Total din care:

115,07

 

 

Cheltuieli de personal

57,84

 

 

Bunuri si servicii

57,23

 

6

Cheltuieli cultura, recreere si religie.67.02

Total din care:

 

53,92

 

 

Bunuri si servicii

3,92

 

 

Alte cheltuieli din care:

50

 

 

Cheltuieli sport

30

 

 

Cultura

20

 

7

Cheltuieli Asistenta sociala 68 .02

Total din care:

 

657,47

 

Cheltuieli de personal

407,32

18 persoane angajat ca asistent personal

 

Bunuri si servicii

25,56

Protectia copilului

 

Asistenta sociala  din care :

224,59

 

 

Ajutor  lemne

97,91

 

 

Indemniz.lunara handicap

126,68

15 pers. benef, indemnizatie de handicap

8

Cheltuieli servicii si dezv.locuinta ,mediu si ape 70 .02

Total din care:

141,32

 

 

Bunuri si servicii total din care:

141,32

 

 

Pompa apa,Alimentare apa

14,25

 

 

Iluminat public

38,66

 

 

Alte servicii din care:

intretinere si functionare  Centru social,contributia ,,Borvizek haza", Colectare deseuri menajere

84,41

 

 

9

Drumuri si poduri 84.02

71,59

 

 

Reparatii curente

50,59

 

 

Alte cheltuieli

21

 

 

 

 

 

Nota:

Cheltuieli de intretinere si functionare: Cap.51.02 Administratia locala-

-furnituri birou( hartie, dosare, dosare de arhivare, capse, clipse, creioane, picsuri, lipici, sfoare, , plicuri, folii, biblioraft, si altele )

- reincarcare si achizitionare tonere la Xerox si imprimante

-    cheltuieli energie electrica,lemne de foc ,

-    cheltuieli posta,  telefoane si internet

-    actulizare progr. legi si decrete

-    Soft servicii de intretinere, functionare, hard servicii, administr,pagina Web total 11 programe

- contributie spital Baraolt

- contributie  anuala Eco Sepsi

- contrubutie ADISIM

- contributii ( deseuri )la Fondul pentru mediu formulare declaratii ajutor social si ajutor lemne

- verificare periodica, asigurare personal, Casco autoturism

- bonuri valorice  ptr combustibil

- piese de schimb

- servicii Tega

- ordine de deplasare

- consultanta juridice - prestari juridice avocat

- taxe pentru obtinere avize pentru proiecte

- publicatii, anunt ziar

- cursuri  de perfectionare

- reparatii curente

- alte cheltuieli neprevazute.

- contributii anuale ALUTUS

- SCIM - Sistem de Control Intern/Managerial

- prelucrare arhivistica - servicii arhivistice de legatorie

Cheltieli de intretinere si functionare 61.02 Ordine Publica si sig.nationala

- Prestari servicii in domeniul securitatii si sanatate in munca

- Prestari servicii de paza  si protectie

- Schimbarea  stingator

- energie electrica

- Alte chelt .neprevazute

Cheltuieli sanatate 66.02

- Cheltuieli deplasare mediator sanitari

-      contract acordare servicii socio medicale

Cheltuieli servicii si dezv.locuinta 70.02

- Iluminat public Abonament utilizara apa 

- Energie electrica popmpa de apa ,

- Energie electrica,materiale intretinere si functionare centru social 

- Combustibil (lemne) centru social

- Contributia  ,,Borvizek  haza,,

- Schimbat becuri si reparat il. public

- reparatii conducta apa, fantani stradale, si alte lucrari neprevazute la conducta de apa , sterilizare apa , obtinere avize anuale 

- Cheltuieli cultura recreere si religie si intretinere gradini publice parcuri zone verzi

- intretinere parcuri verzi

- energie electrica biblioteca, chelt intretinere

- cultura

- sport

- Drumuri si poduri

- reparatii curente

- deszapezire

- alte cheltuieli neprevazute

 

ANUNȚ

Privind organizarea concursului pentru ocuparea postului vacant de MEDIATOR SANITAR

Mai multe detalii aflati accesand linkul: http://www.primariabelin.ro/images/bolon/download/Anunt.pdf

 

ANUNȚ

Fonduri PNDR 2014-2020

http://madr.ro/informari-dezvoltare-rurala/informari/actualitate-pndr-2014-2020/2862-informare-masuri-de-mediu-si-clima-pndr-2014-2020.html

 

 

ANUNȚ

Consiliul Local Belin anunță elaborarea proiectului de hotărâre, privind aprobarea bugetului local pe anul 2016. Proiectul de hotărâre și anexele acestuia pot fii studiate la sediul primăriei comunei Belin.

Termen de depunere a contestațiilor 15 zile de la data publicării

 
Localități
Vremea
Harta
SIPOCA 35

  • GHID EXPLICATIV Pentru elaborarea și implementarea unitară a procedurii de sistem privind comunicarea din oficiu a informațiilor de interes public în format standardizat și deschis, și asigurarea transparenței decizionale (.pdf/.doc)
  • PROCEDURA DE SISTEM (.pdf/.doc)

Mai multe detalii AICI